wersja testowa serwisu

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku poszukuje żołnierzy! Kwalifikacja trwa. Kto może ubiegać się o przyjęcie do służby?

32-blt
32 BLT w Łasku

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku zaprasza w swoje szeregi! Jednostka ogłosiła nabór kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach osobowych oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych o specjalnościach wojskowych sił powietrznych, łączności i informatyki oraz logistyki. Kwalifikacja ma charakter dwuetapowy. Zainteresowani podjęciem służby maja jeszcze kilka dni na przesłanie niezbędnych dokumentów do jednostki. Wszystkie szczegóły naboru znajdziecie poniżej!

I etap kwalifikacji potrwa do 19 listopada. Do tego czasu kandydaci przesyłają do jednostki dokumenty w formie papierowej z dopiskiem na kopercie "Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej". Korespondencja musi zawierać: 

 • CV kandydata;
 • oświadczenie RODO pobrane ze strony internetowej 32. BLT i wypełnione (konieczne w trakcie realizacji kwalifikacji);
 • dokumenty tożsamości - dowód osobisty, książeczka wojskowa (strony potwierdzające tożsamość, stopień wojskowy, złożenie przysięgi wojskowej, odbyte ćwiczenia ze specjalnością wojskową, kategorie zdrowia), legitymacja służbowa (funkcjonariusze służb), prawo jazdy;
 • świadectwo służby (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych, Policjantów, Strażników Granicznych, Strażników Służby Więziennej);
 • akt mianowania na ostatni stopień (w przypadku kandydatów innych służb mundurowych – Policjantów, Strażników Granicznych, Strażników Służby Więziennej);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej);
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty opiniodawcze (świadectwa ukończenia szkół, kursów, szkoleń, znajomości języka angielskiego według STANAG 6001, energetyczne do 1 kV, uprawnień ciśnieniowych, opinii służbowych, poświadczeń bezpieczeństwa, itp.).


Dokumenty należy wysłać na adres 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego: 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95

II ETAP

Komisja kwalifikacyjna do dnia 25 listopada 2021r. dokona weryfikacji dokumentów przesłanych w formie papierowej przez kandydatów pod kątem przydatności na stanowiska służbowe w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Po wytypowaniu kandydatów spełniających wymagania na stanowiskach służbowych, przedstawiciel 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego poinformuje kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego, które obejmować będzie:

 • sprawdzian z wychowania fizycznego;
 • sprawdzian ze znajomości regulaminów SZ RP (ogólny i musztry);
 • rozmowę indywidualną.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu powinni posiadać:

 • oryginały dokumentów przesłanych drogą pocztową;
 • strój sportowy – w czasie sprawdzianu z wychowania fizycznego;
 • przybory piśmiennicze.

UWAGA!!!

W ramach kwalifikacji preferowane jest posiadanie przez kandydatów:

 • aktualnego poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli minimum „POUFNE";
 • udokumentowane posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum 1,1,1,1 według STANAG 6001;
 • prawo jazdy kat. „C" lub „C+E" w zakresie stanowisk szeregowych.

W przypadku nieprzesłania któregokolwiek z wymaganych dokumentów, komisja zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania kandydata do następnego etapu.

W czasie trwania II etapu kwalifikacji 32 Baza Lotnictwa Taktycznego nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

W związku z sytuacja pandemiczną kandydaci zaproszeni do udziału w II etapie musza posiadać środki ochrony osobistej (maseczka i rękawiczki)

Pytania można kierować do:

 • mjr Piotr RACZUNAS (tel. 261-554-596);
 • kpt. Robert OLESZCZYK (tel. 261-554-587).