wersja testowa serwisu

W piątek XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice

pexels-photo-3760072

Komunikat Urzędu Gminy - XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 26 czerwca / piątek / 2020 r. o godzinie 12:00:

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca / piątek / 2020 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2019:
  1. przeprowadzenie debaty nad raportem;
  2. głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:
  1. zapoznanie się z uchwałą Nr I/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2019 rok;
  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2019 r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
  3. zapoznanie z uchwałą Nr 1/20 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 r.;
  4. zapoznanie się z uchwałą Nr I/60/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 rok;
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020 - 2030;
  2. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
  3. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;
  4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;
  5. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego;
  6. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice;
  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  8. przyjęcia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków";
  9. średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2020/2021;
  10. regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania;
  11. ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/ - / Jarosław Bartczak